justice

‘Οροι Χρήσης Ιστοσελίδας

τηλέφωνο: 700.700.49.19

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ NΟWDOCTOR.GR.

Tελευταία ανανέωση όρων χρήσεως: Οκτώβριος 2021

Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής
Πολιτική ακυρώσεων και επιστροφών
Ορθή Τιμολόγηση και «Καλάθι»

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NOW DOCTOR − ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «NowDoctor», που εδρεύει στο Mαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισιάς 197, Τ.Κ. 151 24, τηλ. 210 87 88 090 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected], δημιούργησε και διαχειρίζεται την παρούσα (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), στο πλαίσιο της προβολής των υπηρεσιών της στο Διαδίκτυο καθώς και της άμεσης εξυπηρέτησης των χρηστών της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν ως έχουν, χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησής τους από τους χρήστες. Η είσοδος στην Ιστοσελίδα και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Επομένως, όσοι χρήστες διαφωνούν με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούνται να μη χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. Η χρήση της Ιστοσελίδας και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής και των επιμέρους σελίδων της. Η Ιστοσελίδα παρέχεται από τη NowDoctor και απευθύνεται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου και των εφαρμογών της από ανήλικα άτομα. 1. Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας Με την χρήση της κατωτέρω υπηρεσίας της παρούσας Ιστοσελίδας, ο χρήστης αποδέχεται τους όρους χρήσης και βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει το Ενημερωτικό Σημείωμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας πριν από την συμπλήρωση των προσωπικών του στοιχείων. - Φόρμα Επικοινωνίας Μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τη NowDoctor για τυχόν αιτήματα, ερωτήσεις, διευκρινίσεις, παράπονα κλπ. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η άμεση ανταπόκριση και η βέλτιστη εξυπηρέτηση του χρήστη. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να συμπληρώσει στα σχετικά πεδία το ονοματεπώνυμο, τον φορέα, τη θέση στον φορέα, το email, το τηλέφωνο το θέμα και το σχετικό μήνυμα και να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και να βεβαιώσει ότι έχει διαβάσει το Ενημερωτικό Σημείωμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας. 2. Αποποίηση Ευθύνης Η NowDoctor λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο, ώστε η Ιστοσελίδα να αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τους χρήστες, παρέχοντάς τους έγκυρη, αξιόπιστη και επίκαιρη πληροφόρηση. Ωστόσο, ο κάθε χρήστης παραμένει πλήρως υπεύθυνος να αξιολογεί την ορθότητα του αναρτημένου στην Ιστοσελίδα περιεχομένου, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για πληροφορίες παρέχονται από τη NowDoctor ή από κάποιον τρίτο. Ως εκ τούτου, η NowDoctor δεν δεσμεύεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ή ζημία (θετική/αποθετική) που μπορεί να υποστεί ο χρήστης από την χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας του. 3. Ιστότοποι Τρίτων Η Ιστοσελίδα της NowDoctor ενδέχεται να παρέχει υπερ-συνδέσμους (hyperlinks) σε ιστοτόπους τρίτων. Η NowDoctor δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την περιήγηση των χρηστών σε αυτούς, καθώς οι τελευταίοι παραμένουν πλήρως υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και τη χρήση του αναρτημένου σε αυτούς περιεχομένου. Η NowDoctor διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε κατά την κρίση της τους σχετικούς συνδέσμους από την Ιστοσελίδα. 4. Πνευματική – Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Απαγόρευση Αναδημοσίευσης Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, των υπηρεσιών, των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ., αποτελεί την πνευματική ιδιοκτησία της NowDoctor και προστατεύεται από την ελληνική ενωσιακή νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Αντίστοιχα, η επωνυμία, οι εικόνες, τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν την παρούσα Ιστοσελίδα με το εμπορικό σήμα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της NowDoctor, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της NowDoctor και προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεσή τους στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταπώληση ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο - διαχειριστή του δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της NowDoctor ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 5. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Η NowDoctor συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών κατά την επίσκεψή τους στην Ιστοσελίδα σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), το Ν. 4624/2019 καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Με την χρήση της ιστοσελίδας βεβαιώνετε ότι έχετε λάβει ενημέρωση σχετικά με τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τη NowDoctor, και ειδικότερα ότι έχετε διαβάσει το Ενημερωτικό Σημείωμα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, το οποίο έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα. 6. Πολιτική Cookies Κατά την περιήγησή των χρηστών στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να συλλέγονται ορισμένες απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας, όπως είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) και το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην Ιστοσελίδα, ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην Πολιτική Cookies της NowDoctor. 7. Υποχρεώσεις Χρηστών Όλοι οι χρήστες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα σεβόμενοι τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και όλους τους κανόνες και τα χρηστά ήθη, όπως απορρέουν από την ελληνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης των κατωτέρω υποχρεώσεων, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν της NowDoctor για κάθε τυχόν ζημία της από την παραβίαση αυτή. Ειδικότερα, οι χρήστες υποχρεούνται κατά την χρήση της Ιστοσέλιδας: • Να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων (ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα), να μην προσβάλλεται η προσωπικότητα ούτε να παραβιάζεται η ιδιωτικότητά τους και σε κάθε περίπτωση να μην είναι αντίθετη με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, • Να μην παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και να μην υποβαθμίσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της NowDoctor, • Να μην εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, ώστε να εμποδίζεται η χρήση της Ιστοσελίδας από άλλους χρήστες. 8. Αποποίηση Ευθύνης Ομοίως, η NowDoctor, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας της NowDoctor ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά, ο επισκέπτης/ χρήστης της Ιστοσελίδας αναλαμβάνει τον σχετικό κίνδυνο και οποιοδήποτε τυχόν έξοδο προκύψει σε περίπτωση επέλευσης κάποιου κινδύνου. 9. Επίλυση Διαφορών Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψει κάποια διαφορά με χρήστη της παρούσας Ιστοσελίδας, η NowDoctor θα επιδιώξει να συνδιαλλαγεί με τον χρήστη, ώστε να την επιλύσει φιλικά. Ωστόσο, σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης των διαφορών, αρμόδια ορίζοντα τα καθ' ύλην δικαστήρια των Αθηνών. 10. Αλλαγές στην Ιστοσελίδα Η NowDoctor μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί μονομερώς το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. 11. Τροποποίηση/ Επικαιροποίηση Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων Η NowDoctor διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και ανά πάσα στιγμή του παρόντες Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της με κανονιστικές μεταβολές, αναβάθμισης των λειτουργιών της και βελτιστοποίησης υπηρεσιών της. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι αλλαγές, τροποποιήσεις, επικαιροποιημένες εκδόσεις, θα αναρτώνται άμεσα στην Ιστοσελίδα.

 
*Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 και 3 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) ο ιατρός μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή ή με μειωμένη αμοιβή σε ειδικές κατηγορίες ασθενών, με βάση κριτήρια, που είναι κοινωνικώς πρόσφορα, παραδεκτά και σύμφωνα με το βαθύτερο ανθρωπιστικό χαρακτήρα του ιατρικού επαγγέλματος. Επίσης ιατρός παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή στους συναδέλφους του και στους συγγενείς προς τους οποίους αυτοί έχουν νόμιμη υποχρέωση, καθώς και στους φοιτητές της ιατρικής. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης ή ειδικών προσφορών ανήκουν στη διακριτική ευχέρεια του ιατρού. Αναζήτηστε πληροφορίες στο προφίλ του.

**Σύμφωνα με την σύμβαση που έχουν οι ιδιώτες ιατροί με τον ΕΟΠΥΥ, υποχρεούνται να δέχονται στο ιδιωτικό τους ιατρείο όλες τις ημέρες της εβδομάδας τους ασθενείς του ΕΟΠΥΥ και να τους εξετάζουν, να συνταγογραφούν και να παραπεμπτικογραφούν εντελώς δωρεάν μέχρι του αριθμού των 200 ασθενών τον μήνα. Ρωτήστε τον ιατρό σας με εμαιλ ή τηλέφωνο εκ των προτέρων για το εάν θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση (εάν έχει συμπληρώσει το πλαφόν). Οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ δεν δικαιούνται καμία επιπλέον αμοιβή από τους δικαιούχους, για τους πρώτους 50 ασθενείς που εξετάζουν κάθε εβδομάδα και για τους 200 του μήνα.

*** O ιατρός παρέχει εθελοντικά τις υπηρεσίες του σε αποδεδειγμένα ανασφάλιστους συμπολίτες μας ώστε μέσω του NowDoctor.gr να δέχεται και να εξετάζει αποκλειστικά στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητάς του αποδεδειγμένα ανασφάλιστους συμπολίτες μας με τη συνδρομή του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.